img_20160401_104428215
Date: 4.04.2017.

Sapura's ship named Sapura Rubi