SapuraKencana-3500-(2)

Sapura's ship named Sapura 3500

Sapura’s ship named Sapura 3500