TMR---SapuraKencana-unit-to-bid-for-RM1
Date: 5.10.2015.